Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují podmínky mezi prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb Ing. Zbyněk Daňhel- ELSUN (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“). Kupující se učiněním objednávky zavazuje, že akceptuje VOP pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí VOP, které jsou pro obě strany závazné. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Produkty výrobce Stihl a Logosol lze zakoupit na kamenné prodejně nebo na e-shopu. Objednat si je můžete telefonicky, emailem nebo na e-shopu,viz. Kontakty. Jedná se o firemní politiku výrobce.

 1. Všeobecná ustanovení

Prodávající

Ing. Zbyněk Daňhel- ELSUN, IČ: 41922115, se sídlem Budíškovice 8, 378 91 je osobou zabývající se prodejem a servisem zahradní a lesní techniky.

Kupující

Kupující předává pří zahájení obchodních vztahů prodávajícímu pouze kontaktní údaje, nebo údaje, které chce uvést k objednávce. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

Ustanovení odchylná od VOP  je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 1. Předmět smlouvy

A) Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce (kupní smlouvě). Parametry údajů uvedených na webových stránkách www.logosol.elsun.cz jsou údaje nezávazné a vycházejí z údajů, které udává výrobce.

B) Prodávající se zavazuje, že bude dodávat prodávané zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi, které jsou obvyklé pro daný druh zboží. Zboží vyhovuje daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Zboží je zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy po záručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 1. Uživatelský účet

A) Na základě registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět zde objednávky. Kupující se zavazuje, že jsou uvedené údaje pravdivé. Kupující je povinen zachovat v tajnosti přístupové údaje. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Při porušení VOP může prodávající smazat uživatelský účet. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný při údržbě systému.

 1. Kupní smlouva

A) Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží včetně ceny s daní z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

B) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

C) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 1. Cena zboží a platební podmínky

A) Ceny zboží uvedeného na webových stránkách prodejce jsou platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny uvedených cen na základě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

B) Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího č. 600111329/0800 nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. V případě platby objednávky převodem, uvede kupující jako variabilní symbol číslo faktury, která bude kupujícímu vystavena. Faktura vystavená prodejcem za základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží jako daňový doklad a jako dodací list. Kupující může zboží převzít teprve až po uhrazení celé částky. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

C) V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnou cenu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 1. Dodací lhůta

A) Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky dodání všech potřebných podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že si kupující vybere platbu formou převodu na účet prodávajícího, začíná dodací lhůta teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet.

B) V případě, že je zboží skladem, zavazuje se prodávající, že dodá zboží nejpozději do deseti pracovních dnů na adresu dodání uvedenou kupujícím. Desetidenní dodací lhůta začíná dnem plnění dodací lhůty uvedené v bodě A).

C) V případě, že není objednané zboží skladem nebo nebude možné předat zásilku přepravci do sedmi pracovních dnů, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a bude ho zároveň informovat o předběžném termínu dodání. Pokud prodávající nabídne kupujícímu alternativní zboží, musí si prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

 1. Dopravní podmínky a poštovné

A) Druhy dopravy pro doručení zásilky a jejich ceny:

 1. Česká pošta: Balík do ruky (služba obchodní balík) nebo Balík na poštu. Cena: dle celkové hmotnosti objednávky. Pokud je hmotnost objednávky menší než 30kg.
 2. Expresní balíková služba TopTrans nebo PPL. Cena: dle celkové hmotnosti a vzdálenosti objednávky.
 3. Osobní vyzvednutí objednávky na prodejně: 0 Kč,-. Pro zboží se kupující dostaví až po obdržení výzvy prodávajícího (email s potvrzením osobního odběru, telefonát ze strany prodávajícího).
 4. Nadrozměrné objednávky > 2m3 a objednávky s celkovou hmotností nad 100 kg. Cena dopravy je účtována individuálně po dohodě s prodávajícím.

B) Přehled možných způsobů platby objednávky a jejich ceny:

 1. Dobírkou – kupující uhradí plnou cenu hotově řidiči přepravce (poštovnímu doručovateli) při předání zboží. Cena: Česká pošta- dle hmotnosti a výše dobírky, TopTrans- dle hmotnosti a vzdálenosti. Celková cena dopravy a dobírky bude zákazníkovi sdělena společně s potvrzením objednávky.
 2. Převodem na účet prodávajícího. Číslo účtu: 600111329/0800. Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky, které získá z emailu obsahujícího výzvu k zaplacení (potvrzení objednávky). Cena: 0,- Kč.
 3. Platbou v hotovosti při osobním odběru. Cena: 0,- Kč

C) Kupující je povinen zboží od přepravce osobně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, cenu zásilky, počet zásilek a případě jakýchkoliv závad neprodleně je oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Na kontrolu obsahu zásilky má kupující 3 dny, do tohoto termínu možno nahlásit rozdíly mezi dodaným zbožím a zbožím na dodacím listě (viz reklamační řád).

 1. Odpovědnost za vady, záruka a servis

A) Záruku poskytuje prodávající kupujícímu na zakoupené zboží dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou na záručním listě. Pokud není u daného produktu uvedeno jinak, je standardní záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení faktury prodávajícím.

B) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým opotřebením, živelnými pohromami jako je například úder blesku čí jiným atmosferickým výbojem, ohněm, vodou nebo nestandardními jevy jako je například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

C) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

D) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

E) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

F) Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Ing. Zbyněk Daňhel- ELSUN, IČ: 41922115, se sídlem Budíškovice 8, 378 91, tel: +420 384 495 128, otevírací doba: pondělí až pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00. Na danou adresu dopraví zákazník zboží na svoje náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

G) Kupující sdělí prodávajícímu podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale (nastavá při specifickém použití), je nutné uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství a podobně.

H) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, nebo za výrobek podobných parametrů. Pokud se nejedná o podstatné porušení kupní smlouvy, rozhoduje o způsobu reklamace výhradně prodávající.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

A) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

B) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IX.A či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@logosol.cz. Kupující uvede v emailu (dopise) číslo objednávky a adresu pro vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uvede i číslo účtu, datum a jméno.)

C) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX.B se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a kompletní a, je-li to možné, v původním obalu. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

D) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

E) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

F) Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

G) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží prodávajícímu a to stejnou formou jakou byla kupní cena uhrazena. Prodávající může vrátit kupní cenu kupujícímu předem sjednaným způsobem.

H) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Dle ust. § 1833 kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

A) V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

B) Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

C) Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

D) Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

E) Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

F) Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

A) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.B) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

 1. Závěrečná ustanovení

A) VOP platí v plném rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího a platí v den odeslání závazné objednávky ze strany kupujícího.

B) Odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrzuje, že přijímá a že si je vědom veškerých podmínek a ustanoveních uvedených v VOP v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.